Coach

  • Ensembles
    (Interpretation, Performance, Zusammenarbeit u.v.a.m.)
  • Ensembleleitung
    (Dirigat, Ensembleführung, Laienarbeit, Tontechnik u.v.a.m.)
  • Solisten
    (Interpretation, Korrepetition, Eigenaufnahmen u.v.a.m.)

→ Buchungsanfragen